อัตราภาษีรถ By พีรพล ทักษิณทวีทรัพย์


พีรพล ทักษิณทวีทรัพย์
อัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522
อัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522
1. จัดเก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี) ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยมีอัตรา ดังนี้1.1 600 ซีซีแรก ซีซีละ 0.50 บาท

1.2 601 – 1,800 ซีซี ๆ ละ 1.50 บาท

1.3 เกิน 1,800 ซีซี ๆ ละ 4.00 บาท

ทั้งนี้ หากเป็นรถของนิติบุคคลที่มิได้เป็นผู้ให้เช่าซื้อ ให้จัดเก็บในอัตราสองเท่า
นอกจากนี้ หากเป็นรถที่จดทะเบียนมาแล้ว 5 ปี ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีประจำปีในปีต่อ ๆ ไป ดังนี้

ปีที่ 6 ร้อยละ 10

ปีที่ 7 ร้อยละ 20

ปีที่ 8 ร้อยละ 30

ปีที่ 9 ร้อยละ 40

ปีที่ 10 และปีต่อ ๆ ไป ร้อยละ 50


2. จัดเก็บเป็นรายคัน

2.1 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 100 บาท

2.2 รถจักรยานยนต์สาธารณะ คันละ 100 บาท

2.3 รถพ่วงของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 50 บาท

2.4 รถพ่วงนอกจากข้อ 2.3 คันละ 100 บาท

2.5 รถบดถนน คันละ 200 บาท

2.6 รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร คันละ 50 บาท


3. จัดเก็บตามน้ำหนัก

น้ำหนักรถ
(กิโลกรัม)

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
เกิน 7 คน

รถยนต์รับจ้าง
ระหว่างจังหวัด
รถยนต์บริการ

รถยนต์รับจ้าง

รถยนต์บรรทุก ส่วนบุคคล
รถลากจูง
รถแทรกเตอร์ที่มิได้ ใช้ในการเกษตร

ไม่เกิน 500 150 450 185 300
501 – 750 300 750 310 450
751 – 1,000 450 1,050 450 600
1,001 – 1,250 800 1,350 560 750
1,251 – 1,500 1,000 1,650 685 900
1,501 – 1,750 1,300 2,100 875 1,050
1,751 – 2,000 1,600 2,550 1,060 1,350
2,001 – 2,500 1,900 3,000 1,250 1,650
2,501 – 3,000 2,200 3,450 1,435 1,950
3,001 – 3,500 2,400 3,900 1,625 2,250
3,501 – 4,000 2,600 4,350 1,810 2,550
4,001 – 4,500 2,800 4,800 2,000 2,850
4,501 – 5,000 3,000 5,250 2,185 3,150
5,001 – 6,000 3,200 5,700 2,375 3,450
6,001 – 7,000 3,400 6,150 2,560 3,750
7,001 ขึ้นไป 3,600 6,600 2,750 4,050


4. รถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า

4.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ให้เก็บภาษีตามน้ำหนักของรถในอัตรารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน

4.2 รถอื่นนอกจาก 4.1 ให้เก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของรถตามข้อ 2 และ 3

แนะนำข้อมูล โดย พีรพล ทักษิณทวีทรัพย์